TAFT 112


Terminál automatizačních funkcí transformátoru 110 kV/vn – TAFT 112 – slouží pro automatické řízení jednoho transformátoru 110 kV/vn se zhášecí tlumivkou a s připínáním odporníku k jejímu pomocnému vinutí. Jednotlivé automatizační funkce trafa, tlumivky a odporníku je možno zapínat / vypínat samostatně. Výpočet jednotlivých automatizačních algoritmů probíhá v cyklu 100 ms, což umožňuje dostatečně rychlé reakce i při ladění zhášecí tlumivky v síti se strmou rezonanční křivkou. Zařízení je určeno především pro stanice s blokovým uspořádáním transformátoru, zhášecí tlumivky a přípojnice, viz obr.

Uspořádání stanice

 

TAFT 112 prošel zkouškami podle norem ČSN EN 61326:99+A1:99+A305 a ČSN EN 61000-6-2 ed.2:02 v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. Praha.

Parametry jednotlivých automatik TAFT se nastavují pomocí parametrizačního programu v prostředí Windows. TAFT je s počítačem spojen rozhraním USB. Obsluha parametrizačního programu je komfortní, některé funkce probíhají zcela automaticky. Při provozu regulátoru se všechny regulační zásahy zapisují do provozního deníku v nedestruktivní paměti, který je možno vyčíst parametrizačním programem místně nebo dálkově např. pomocí GSM modemu.

 TAFT 112

Automatika regulace napětí transformátoru

Regulátor vydává povel ke změně odbočky transformátoru (zvýšení nebo snížení napětí) v případě, že odchylka napětí na výstupu transformátoru od žádané hodnoty překračuje zvolené toleranční pásmo a přitom trvá déle než zvolené časové zpoždění. Toto zpoždění může být podle volby závislé na velikosti odchylky (čím větší odchylka napětí, tím kratší časové zpoždění), nebo konstantní.

Funkce regulace napětí:

• Přizpůsobení žádané hodnoty zatížení – žádané napětí závislé na proudu transformátoru, kompenzace napěťového úbytku vedení. K těmto dvěma variantám je ještě přiřazena volba na odlehčení transformátoru.
• Zpoždění výstupního povelu na odbočkový přepínač – inverzní, konstantní, kombinované zpoždění
• Detekce kývání regulace – po sobě jdoucí střídavé povely na přestavení odbočky v určitém časovém pásmu

 

Automatika ladění zhášecí tlumivky

Automatika ladění má dva základní režimy:

• Vyladěný stav sítě ILnast = IC

• Rozladěný stav sítě, dále dělený na:

        • Podladěná síť  ILnast=IC(1-ΔIC-)
        • Přeladěná síť   ILnast=IC(1+ΔIC+)

 

Rozladěný stav sítě je definován buď proudovou odchylkou ±ΔIC od vyladěného stavu nebo napěťovou odchylkou, to je poměrné snížení napětí zhášecí tlumivky UL proti napětí ve vyladěném stavu sítě ULres, a to rovněž v podladěném (k-) nebo přeladěném stavu (k+).

Řešení problémů v sítích s velkou kapacitní nesymetrií

V těchto sítích dochází k velké nesymetrii fázových napětí a tím ke zvýšenému namáhání izolace. Pro odstranění tohoto problému se používá zatlumování sítě vn přídavným odporníkem, který se automaticky odpojí při zemním spojení. Toto řešení je standardní funkcí automatiky ladění zhášecí tlumivky.

 

Automatika odporníku

Automatika vydává povel k připojení odporníku při trvajícím zemním spojení (UL>Urzs) po uplynutí vyčkávací doby Tvzs. Další zapnutí odporníku je zablokováno až do skončení zemního spojení (ULrzs), pokud trvá déle než zvolená blokovací doba Tbzs. Při krátkodobých zemních spojeních a trváním jednotlivých zemních nárazů kratším než Tvzs dojde k připojení odporníku po uplynutí součtové doby Tvzs. V tomto případě je zvolená blokovací doba prodloužena. 

Automatika je vybavena tepelným modelem, který signalizuje vyčerpání 50 % tepelné kapacity a pokud by dalším zapnutím na nastavenou dobu TZAPR mohlo dojít k překročení tepelné kapacity, je zapnutí odporníku zablokováno a signalizováno.

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
Řízení transformátorů VVN - FVE Ševětín 2010 -
Řízení transformátorů VVN - rozvodny ČEZ (Sušice, Nýrsko, Horažďovice, Přeštice) 2005 -