Tlumivky a reaktory


Jejich využití lze rozdělit do několika oblastí:

  • Úprava toků jalových výkonů tam, kde vzniká neoprávněná dodávka jalové energie mezi velkoodběrateli a sítí distribučních společností, které jim tuto energii dodávají. Dekompenzační tlumivky se zpravidla umisťují na stranu nízkého napětí transformátorů vn/nn, ale v případě potřeby vyšších výkonů je lze umístit i na stranu vysokého napětí. Jejich cílem je upravit tok jalového výkonu směrem k odběrateli (induktivní odběr) pro eliminaci platby za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy.
  • Tlumivky slouží k ochraně kompenzačních kondenzátorových baterií proti přetížení vlivem harmonických, které by kondenzátorem protékaly v případě, že by nebyly nainstalovány. Jejich dimenzování (proudové a volba velikosti indukčnosti) podléhá určitým pravidlům, z nich je nejdůležitější fakt, že spojením s kompenzačním kondenzátorem nesmí dojít k nežádoucímu vlivu na šíření signálu HDO. Proto například nesmí být v Severních Čechách aplikován faktor tlumení 7% (rez. kmitočet 189 Hz) ale faktor 6% (rez. kmitočet 205 Hz).
  • Reaktory jsou využívány pro zvýšení podélné impedance v obvodu napájecích systémů, popřípadě i u kondenzátorových baterií vn, aby se snížila velikost fázového i mezifázového zkratového proudu na hodnotu, která nezpůsobí poruchu na prvcích zdrojů, napájecího vedení a popřípadě i elektrického spotřebiče.

 

Zajišťujeme analýzu skutečného stavu, ze které vyplynou opatření na úpravu poměrů v předávacím místě mezi odběratelem, popřípadě výrobcem el. energie a distributorem. Technická řešení jsou volena s ohledem na místní poměry, tj. zohledňují se individuální požadavky na umístění silových prvků – tlumivek, aby se minimalizovaly náklady na stavební a technologické úpravy. 

GALERIE