Měření a hodnocení přechodových dějů odběrů a zdrojů v DS


Přechodové děje jsou běžným jevem vyskytujícím se při provozu distribučních sítí. Zkoumání dopadu přechodových dějů na bezpečný provoz distribuční soustavy a zajištění nepřetržitosti napájení bylo vždy významnou oblastí elektroenergetiky. Důležitost popisu průběhu přechodových dějů nabyla na významu v poslední době s výrazným nárůstem připojené rozptýlené výroby. Společnost EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. zajišťuje analýzu a měření přechodových dějů na hladině nn, vn a vvn.

Pro modelování a analýzu očekávaných přechodových dějů při připojování odběrů či rozptýlené výroby využívají naši specialisté robustní výpočetní nástroje PSCAD a E-Vlivy. Součástí analýz je jak vytvoření podrobného modelu posuzovaného zařízení a analýza jeho chování při standardních procesech provozu (připojování, odpojení, regulace apod.), tak i analýza chování při poruchových stavech v DS (zkratové poruchy, přerušení vodičů, havarijní odstavení z důvodu poruchy zařízení apod).

Přesnost analýz přechodových dějů v distribučních soustavách je velmi závislá na přesnosti resp. úplnosti poskytnutých parametrů DS a posuzovaného zařízení. Díky zkušenostem našich specialistů s mírou dostupnosti parametrů zařízení již připojených k DS, ale i nově připojovaných, vyvíjíme knihovnu modelů prvků DS pro modelování přechodových dějů, kterou je možné využít i při neúplném popisu modelovaného zařízení. Tato knihovna vzniká ve spolupráci s VUT Brno za podpory TA ČR (projekt č. TA 03020523). Příklad zpracovaného modelu a dílčích výstupů je uveden na následujícím obrázku. 

 

PSCAD

 Analýza procesů v PSCADu

 

Ve spolupráci s naší dceřinou společností EGC - service s.r.o. zajišťujeme řadu speciálních měření vedoucích k popisu chování zkoumaného zařízení při přechodových dějích. K měření jsou využívána zařízení s vysokou přesností, průběh dějů je zaznamenáván již od 20μs vzorků.

Součástí řešení přechodových dějů je měření odběrů a zdrojů při spínání, odpínání, regulačních pochodech, havarijních odstaveních apod.
Při měření přechodových dějů se zaznamenává také průběh neelektrických veličin, které mají přímý vliv na dynamiku posuzovaného systému. Používané měřicí aparáty disponují přesnými pyranometry pro měření osvitu, anemometry pro měření rychlosti větru a dalšími.