HDO


Historie

Systém hromadného dálkového ovládání (HDO) má v České a Slovenské republice dlouhou tradici. Počátky sahají do přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, kdy byly uváděny do provozu první vysílače HDO o poměrně malých výkonech do 50 kVA. Jednalo se o rotační generátory kmitočtu, který se přes vazební členy emitoval do distribučních sítí 6, 10, posléze i 22 a 35 kV. Velkým průkopníkem v tomto směru byla Východočeská energetika (VČE) disponující systémem s ovládacím kmitočtem 1050 Hz.

V polovině sedmdesátých let se s růstem aplikací výkonové polovodičové techniky vyvinuly první statické měniče kmitočtu a byly aplikovány jako silové zdroje kmitočtu HDO pro vysílače do napěťové hladiny vn, později i do 110 kV.

 

Využití

Pro přenos informace jsou využívána silová vedení energetické sítě. Adresátem povelového kódu jsou až na výjimky odběrná místa na napěťové hladině 0,4 kV. Jedná se nejčastěji o akumulační spotřebiče (ohřívače teplé užitkové vody – boilery, akumulační kamna nebo výtopné systémy s teplou vodou), dále přímotopné spotřebiče, tepelné výměníky, v poslední době jde i o tarify elektromobility. Jsou využívány především maloodběrateli – obyvatelstvo (MOO) a maloodběrateli – podnikatelé (MOP). Pomocí povelů HDO tedy v místě spotřeby dochází k přepínání tarifů (nízký/vysoký) na elektroměru a zároveň se zapne/vypne stykač, přes který se připojí regulovaný spotřebič pod napětí. 

 

Vysílač HDO 110 kV - vazební filtry  Vysílač HDO vn + baterie C1 + RS25

 

Popis signálu HDO

Signál HDO vzniká superpozicí základního síťového kmitočtu a klíčováním tzv. tónového (modulačního) kmitočtu HDO. Tónové kmitočty HDO jsou voleny vždy mimo harmonické nebo subharmonické složky síťové frekvence. U většiny provozovaných rozvodných sítí se časem dospělo k rozsahu používaných frekvencí na cca 175 Hz až 300 Hz.

Klíčováním tónového signálu vzniká tzv. telegram HDO. Ten v sobě nese datovou informaci, pomocí které je možné adresovat konkrétní přijímač HDO nebo spíše skupinu přijímačů a hromadně dálkově ovládat elektrický odběr.

Pro systém HDO používaný v České a Slovenské republice se ustálil časový rastr telegramu ZPA I-I (impuls – impuls). Na většině území České republiky se používá dlouhá varianta telegramu ZPA I-I 64s. V menší míře je pak používán zkrácený telegram ZPA I-I 32s. Za zmínku ještě stojí i možnost nasazení telegramu VERSACOM, který se používá na jižní Moravě a na Slovensku. 

 ZPA I-I 64s

ZPA 64

 

ZPA I-I 32s 

ZPA 32

 

 VERSACOM

VERSACOM

 
SI startovací impuls - oznamuje začátek telegramu HDO
ZM zabezpečovací mezera - bezpečnostní mechanismus pro ověření začátku telegramu HDO
DI datové impulsy

 

 

Naše firma se zabývá následujícími činnostmi, týkající se systému HDO: