Studie


Studie připojitelnosti

Studie připojitelnosti zpracováváme pro výrobny a odběry připojované k distribučním (i lokálním) soustavám. Ve studiích připojitelnosti výroben mohou být posouzeny výrobny jakéhokoliv typu, např.: 

 

Výrobny 
 • Fotovoltaické elektrárny
 • Větrné elektrárny 
 • Bioplynové stanice 
 • Elektrárny na biomasu 
 • Malé vodní elektrárny 
 • Teplárenské zdroje 
 • Kogenerační jednotky 
 • a další 

  

 

Studie se neomezují na posouzení připojitelnosti pouze jednoho zdroje, ale mohou být zpracovávány pro rozsáhlé výrobny, např. farmy větrných elektráren s vyšším počtem větrných turbín apod. 

Předmětem studií připojitelnosti odběrů jsou posouzení zaměřená na zpětné vlivy specifických (rušivých) zařízení, jakými jsou vysoké pece, svářecí stroje, frekvenční pohony, rámové pily a další. Sledován je i vliv odběru na šíření signálu HDO. Studie tak zasahují do řady oblastí průmyslu, např. ocelářský, automobilový, dřevozpracující průmysl atd.

Studie připojitelnosti výroben a odběrů jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 458/2000Sb., Vyhláškou č. 51/2006 Sb., Přílohou 4 PPDS, souborem norem ČSN, podnikovými normami energetiky, pravidly D-A-CH-CZ a vydávanými stanovisky provozovatelů distribučních soustav. Pro posouzení je nezbytná znalost elektrických parametrů distribuční sítě i posuzované technologie.

Zpracované studie připojitelnosti obsahují veškeré náležitosti požadované PPDS, jakými jsou minimálně: 

 

 Náležitosti 
 • Vliv na napěťové poměry
 • Vliv na signál HDO
 • Příspěvek ke zkratovým poměrům
 • Příspěvek na úrovni flikru 
 • Emise harmonických proudů
 • Požadavky na druhy a nastavení ochran
 • Podpora sítě při poruchových stavech
 • Chování výroben při odchylkách napětí a frekvence
 
 • a další

 

Ke zpracování studií připojitelnosti využíváme sw nástroje E-Vlivy (vlastní vývoj EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.), který používají mimo jiné i všichni provozovatelé distribučních soustav ČR. Pro specifické případy využíváme sw nástroj PSCAD.

Zárukou kvality zpracovávaných studií připojitelnosti jsou naši specialisté podílející se mimo jiné i na tvorbě pravidel provozování distribučních soustav a dalších normativních dokumentech.
Studie zpracováváme pro všechny napěťové hladiny nn, vn a vvn a pro celé území České a Slovenské republiky. 

 

Studie proveditelnosti

Zpracováváme studie proveditelnosti projektů z oblasti elektroenergetiky, rozptýlené výroby a Smart Grids. Studie proveditelnosti překračují rámec studií připojitelnosti a podrobně analyzují již konkrétní technické řešení, slouží tak jako kompletní předprojektová příprava. Při zpracování studií proveditelnosti respektujeme platnou legislativu a vycházíme z úzké spolupráce s investorem či zadavatelem studie proveditelnosti, příp. projektantem. Výsledkem studie proveditelnosti je tak návrh vlastního technického řešení doložený konkrétními výpočty a diskuse se zadavatelem nad možnými úskalími jednotlivých variant řešení. Pokud je požadováno, je součástí i technicko – ekonomické porovnání zvolených alternativ technických řešení. Komplexní studie proveditelnosti zasahuje do řady specifických úloh, jakými mohou být např. posouzení vlivu na distribuční soustavu, dimenzování, volba vhodných typů prvků, návrh chránění a další. Studie zpracováváme pro všechny napěťové hladiny nn, vn a vvn.

Při zpracování studie proveditelnosti využíváme vlastní nástroje pro modelování elektrických sítí – program E-Vlivy, nástroje pro hodnocení kvality elektřiny a další. Pro speciální úlohy pak využíváme sw PSCAD.  

Smart Grid

 

Technicko-ekonomické studie (CBA studie)

Naše společnost zpracovává technicko-ekonomické studie (CBA – Cost Benefits Analysis) pro různá odvětví elektroenergetiky. CBA bývá často součástí studie proveditelnosti a může být zpracovávána i samostatně. Cílem této studie je ověřit dopady implementace různých prvků, ať už do distribučních sítí, vyvedení výkonu z výroben, tak i efektivnost opatření při změnách ve výrobě např. s ohledem na kvalitu elektřiny apod. Součástí CBA bývá i porovnání jednotlivých variant zvažovaných při řešení dané úlohy, na jejichž základě může investor rozhodnout o optimálním řešení v daném případě. 

Technicko-ekonomické studie mohou být zpracovány a následně využity pro hodnocení efektivnosti různých opatření a porovnání s výchozími podklady, na jejichž základě se k daným úpravám přistoupilo. 

 

Ostatní typy studií

Specialisté společnosti EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. se podílejí na zpracování národních studií či studií zasahujících významnou část elektroenergetiky ČR. Jsou součástí řady pracovních skupin zpracovávajících významná témata elektroenergetiky a zpracovávají dílčí části či celé studie. Partnery pro zpracování těchto studií jsou provozovatelé distribučních soustav (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a PREdi, a.s.), ČEPS, a.s. a další. 

 

 

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
Retrofit fotovoltaických elektráren 2015 více informací
Nasazení dálkově ovládaných úsečníků 2014 více informací
Studie připojitelnosti FVE Ralsko 51,5 MW - připojeno do 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2013 více informací