Výpočty a měření dotykových a krokových napětí


Provádíme měření dotykových a krokových napětí v souladu s ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV, ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace AC nad 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla a PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě 2011.

Cílem měření je zjistit úroveň dotykových napětí na objektech v blízkosti elektrického zařízení a návrh možných opatření v případě překročení povolených mezí. Měření se provádějí ve spolupráci s majitelem objektu a provozovatelem DS. Měří se na všech bodech v okolí objektu, se kterými mohou přijít osoby do styku.

Měření se provádí na frekvencích odlišných od 50 Hz. Tím se zamezí ovlivnění výsledků a měření tak poskytuje správné hodnoty i při častých rušivých vlivech se síťovou frekvencí.

Součástí prováděných měření bývá obvykle i měření krokových napětí v okolí zařízení provozovatele DS.