Kvalita elektřiny


Hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů 

Nabízené služby v oblasti hodnocení zpětných vlivů poskytují komplexní škálu služeb od posouzení stávající úrovně kvality elektřiny, přes analýzu nově připojovaných zařízení až po provedení měření kvality elektřiny a speciálních typů měření k zjištění charakteristických průběhů zařízení připojovaných k DS

 

Rozsah posuzování

Stanovení vlivu zařízení připojených k DS zpracováváme jak pro již připojená zařízení, tak i pro zařízení, jejichž připojení se v daném místě DS plánuje. Při stanovení úrovně zpětných vlivů zařízení spolupracujeme s naší dceřinou společností EGC - service s.r.o. provádějící měření kvality elektřiny před a po připojení posuzovaných zařízení. Pro měření disponujeme širokou škálou analyzátorů třídy A a S různých výrobců a můžeme tak nabídnout objektivitu našich měření.

Při posouzení zpětných vlivů zařízení, jejichž připojení se plánuje, vychází toto posouzení z aktuální úrovně kvality elektřiny a technických vlastností posuzovaného zařízení. Posouzení zpětných vlivů je zpracováváno jak pro jednotlivá zařízení, tak i pro celé soubory zařízení, jejichž odběr či dodávka elektrické energie může nepříznivě ovlivňovat kvalitu elektřiny v dotčené části DS.

Studie posuzující zpětné vlivy zařízení jsou zpracovávány pro celé území ČR a SR a jsou akceptovány všemi provozovateli distribučních soustav.

 

Modelování odběrných míst

Modely posuzovaných zařízení jsou zpracovávány v programu E-Vlivy 3, který je určen pro modelování zpětných vlivů zdrojů a odběrů na DS. Při posouzení zpětných vlivů zařízení s ojedinělým charakteristickým průběhem odběru či dodávky elektrické energie využíváme robustní sw nástroj PSCAD. Stanovení úrovně zpětných vlivů zařízení měřením zajišťuje naše společnost ve spolupráci s dceřinou společností EGC - service s.r.o., která využívá přístrojů třídy A i S a je schopna zajistit kromě obvyklých týdenních měření kvality napětí i dlouhodobé sledování poklesů, převýšení a přerušení napájecího napětí, či krátkodobá speciální měření zaměřená na analýzu rychlých charakteristických průběhů analyzovaných zařízení. 

 

Návrhy pro zlepšení úrovně kvality elektřiny

Na posudky posuzující stávající i výhledovou úroveň kvality elektřiny navazujeme další činností, která se věnuje návrhu možných opatření vedoucích ke snížení stávajícího ovlivnění úrovně kvality elektřiny, ale i předcházení jejímu navyšování. Ve spolupráci s naší dceřinou společností EGC - service s.r.o. zajišťujeme ověření dopadu navržených řešení na konečnou úroveň kvality elektřiny měřením. 

 

Hodnocení nepřetržitosti distribuce elektřiny PDS

Hodnocení nepřetržitosti distribuce elektřiny zpracováváme pro všechny provozovatele distribučních soustav (PDS) ČR a jednoho PDS Slovenska. Součástí našich služeb v této oblasti je i audit předávaných dat a provádění hloubkových auditů toků informací v rámci informačních systémů a vlivu nakládání informačních systémů s těmito informacemi na konečnou evidenci událostí.
Zajištujeme spolupráci na tvorbě informačních systémů a navrhování optimální struktury archivovaných dat nepřetržitosti distribuce elektřiny. Na základě předaných výsledků navrhujeme možná opatření vedoucí k plošnému snížení úrovně obecných standardů nepřetržitosti distribuce elektřiny. Spolupráce s provozovateli distribučních soustav ČR se datuje již od roku 1997. Součástí konečných analýz je také porovnání s dalšími evropskými státy včetně posouzení dopadu požadavků CEER a ACER na podmínky ČR. Výsledky hodnocení se poskytují ERÚ. 

Součástí prací na hodnocení nepřetržitosti distribuce elektřiny je také spolupráce se všemi PDS na revizi a úpravě (Přílohy 2 PPDS) a úpravách a Vyhl. 540.

 

Hodnocení nepřetržitosti distribuce elektřiny odběratelů z DS

Zpracování posudků úrovně obecných standardů nepřetržitosti distribuce elektřiny pro konkrétní odběratele na základě údajů poskytnutých dotčeným provozovatelem distribuční soustavy včetně návrhu možných opatření vedoucích ke zlepšení úrovně obecných standardů nepřetržitosti distribuce elektřiny v místě připojení daného odběratele.

 

Měření rušení v elektrických sítích, návrhy a realizace opatření

Lokalizujeme zdroje impulsního rušení, navrhujeme a realizujeme opatření pro jeho eliminaci. Speciálně jsme zaměřeni na rušení způsobené signálem HDO. Analyzujeme vliv harmonických na provoz el. zařízení, navrhujeme opatření na omezení či odstranění těchto vlivů, dodáváme zařízení a uvádíme je do provozu.